Tìm Công Việc Mơ Ước. Nâng Bước Thành Công!!

Cảm ơn bạn chọn Pharma360Tìm việc
Tra cứu dược thư quốc gia 20222 online miễn phí

ĐỀ THI HẾT MÔN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THUỐC MỚI

Lượt xem: 239Ngày đăng: 27-10-2023

Tác giả: Đào Tú Anh Đào

ĐỀ THI HẾT MÔN  

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THUỐC MỚI 

Lớp CH19 Thời gian: 90 phút (Cho phép sử dụng tài liệu) 

Đề số 3 

Câu 1. (3,0 điểm) 

Tigecyclin (TigacylTM) là kháng sinh mới dẫn chất glycylcyclin do Pfizer phát minh và phát triển sản phẩm.  

a) Theo anh (chị), khi thiết kế thử nghiệm lâm sàng lâm sàng pha 3 trong nhiễm trùng ổ bụng  và nhiễm trùng da/mô mềm biến chứng cần cân nhắc những điểm nào (hiệu quả, độ an toàn, vị trí của thuốc trong phác đồ điều trị) để sau đó kết quả thu được có thể thuyết phục các cơ quan quản lý Dược phẩm phê duyệt TigacylTM? 

b) Phân tích kết quả từ nghiên cứu lâm sàng trong điều trị viêm phổi bệnh viện và viêm phổi  do thở máy cho thấy việc sử dụng tigecyclin làm tăng tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân so với  nhóm không dùng kháng sinh này. Anh (chị) cho biết điều này ảnh hưởng đến việc giới hạn sử dụng tigecyclin trong thực hành như thế nào theo thông tin được FDA phê duyệt cho sản phẩm? 

Câu 2. (3,0 điểm) 

a) Avizafon tiền thuốc của diazepam. Hãy cho biết mục đích của tiền thuốc avizafon và cơ  chế giải phóng hoạt chất của avizafon? Tại sao cần gắn thêm hợp phần lysine trong avizafon? 

b) Acyclovir là thuốc kháng virus song bản thân acyclovir cũng là tiền thuốc. Hãy cho biết acyclovir  

là tiền thuốc thuộc loại nào? Cơ chế chuyển thành dạng có hoạt tính? 

c) Mục đích và cơ sở thiết kế dạng amphotericin B bao trong lipid (Amphotericin B liposome)?

Câu 3. (2,5 điểm)

HD209 là hợp chất có tác dụng in vitro rất tốt, tuy nhiên còn một số nhược điểm như không bền về mặt hóa học và độ tan trong nước 

thấp.

a) Hãy thiết kế các tiền thuốc nhằm làm tăng độ tan trong nước của chất HD209. Cho biết cơ chế và đánh giá khả năng giải phóng lại

hoạt chất in vivo của các tiền thuốc mà Anh/Chị vừa thiết kế.

b) Nguyên nhân HD209 không bền về mặt hóa học? Hãy thiết kế 1 dẫn chất nhằm làm tăng độ bền hóa học của chất này.

Câu 4. (1,5 điểm) 

Hãy lựa chọn resin và thiết kế 1 sơ đồ tổng hợp tetrapeptid sau bằng phương pháp tổng hợp  trên pha rắn. Ghi rõ điều kiện từng bước trong sơ đồ và chỉ rõ nhóm bảo vệ mạch nhánh của  các aminoacid (nếu cần). 

HOOC-Ser-Glu-Lys-Ile-NH2 


ĐÁP ÁN ĐỀ 3

Câu 1. (3,0 điểm) 

Tigecyclin (TigacylTM) là kháng sinh mới dẫn chất glycylcyclin do Pfizer phát minh và phát triển sản phẩm.  

a) Theo anh (chị), khi thiết kế thử nghiệm lâm sàng lâm sàng pha 3 trong nhiễm trùng ổ bụng và nhiễm trùng da/mô mềm biến chứng cần cân  nhắc những điểm nào (hiệu quả, độ an toàn, vị trí của thuốc trong phác đồ điều trị) để sau đó kết quả thu được có thể thuyết phục các cơ quan  quản lý Dược phẩm phê duyệt TigacylTM? 

b) Phân tích kết quả từ nghiên cứu lâm sàng trong điều trị viêm phổi bệnh viện và viêm phổi do thở máy cho thấy việc sử dụng tigecyclin làm  tăng tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân so với nhóm không dùng kháng sinh này. Anh (chị) cho biết điều này ảnh hưởng đến việc giới hạn sử dụng tigecyclin trong thực hành như thế nào theo thông tin được FDA phê duyệt cho sản phẩm? 

Câu 2. (3,0 điểm) 

a) Avizafon tiền thuốc của diazepam. Hãy cho biết mục đích của tiền thuốc avizafon và cơ chế giải phóng hoạt chất của avizafon? Tại sao  cần gắn thêm hợp phần lysine trong avizafon? 

b) Acyclovir là thuốc kháng virus song bản thân acyclovir cũng là tiền thuốc. Hãy cho biết acyclovir là tiền thuốc thuộc loại nào? Cơ chế chuyển thành dạng có hoạt tính? 

c) Mục đích và cơ sở thiết kế dạng amphotericin B bao trong lipid (Amphotericin B liposome)? 

ĐÁP ÁN 

STT 

ND 

Điểm

a) 

Mục đích: tạo độ tan trong nước 

1/4

 

Cơ chế giải phóng: thủy phân giải phóng lysin, sau đó đóng vòng (ngưng tụ tạo  imin)

1/4

 

Tại sao gắn thêm hợp phần lysin: để giải phóng từ từ, tạo độ bền 

2/4

b) 

Acyclovir là tiền thuốc thuộc loại hoạt hóa theo cơ chế phosphoryl hóa 

2/4

 

Cơ chế chuyển thành dạng có hoạt tính: vẽ sơ đồ 

2/4

c) 

Mục đích: đưa thuốc vào tế bào nấm, tác dụng chọn lọc, giảm độc tính 

2/4

 

Cơ sở thiết kế: TB nấm có nhu cầu lipid cao hơn tế bào thường 

2/4

Câu 3:

HD209 là hợp chất có tác dụng in vitro rất tốt, tuy nhiên còn một số nhược điểm như không bền về mặt hóa học và độ tan trong nước thấp.

a) Hãy thiết kế các tiền thuốc nhằm làm tăng độ tan trong nước của chất HD209. Cho biết cơ chế và đánh giá khả năng giải phóng lại hoạt chất in vivo của các tiền thuốc mà Anh/Chị vừa thiết kế.

b) Nguyên nhân HD209 không bền về mặt hóa học? Hãy thiết kế 1 dẫn chất nhằm làm tăng độ bền hóa học của chất này.

ĐÁP ÁN 

STT 

ND 

Điểm

a) 

Thiết kế tiền thuốc làm tăng độ tan:

 
 

- Tiền thuốc với acid amin (alpha aminoacid): Thủy phân bởi amidase 

2/4

 

- Tiền thuốc succinat: Thủy phân bởi esterase 

2/4

 

- Tiền thuốc phosphat di natri: thủy phân bởi phosphatase 

2/4

 

- Tiền thuốc gamma-aminoacid: đóng vòng giải phóng hoạt chất 

2/4

b) 

Nguyên nhân không bền về mặt hóa học: nhóm ester 

1/4

 

Thiết kế 1 dẫn chất: thay O ở ester bằng NH hoặc dẫn chất khác hợp lí 

1/4

Câu 4. (1,5 điểm) 

Hãy lựa chọn resin và thiết kế 1 sơ đồ tổng hợp tetrapeptid sau bằng phương pháp tổng hợp trên pha rắn. Ghi rõ điều kiện từng bước trong  sơ đồ và chỉ rõ nhóm bảo vệ mạch nhánh của các aminoacid (nếu cần). 

HOOC-Ser-Glu-Lys-Ile-NH2 

ĐÁP ÁN 

Dùng Wang resin, sử dụng PP F-moc là hợp lí.  

Dùng Ser(t-Boc)-Fmoc hoặc Ser(Bzl)-Fmoc đều chấp nhận 

Dùng Glu(t-Bu)-Fmoc 

Dùng Lys(t-Boc)-Fmoc 

Dùng Ile-Fmoc 


ĐỀ THI HẾT MÔN 

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THUỐC MỚI 

Lớp CH20 Thời gian: 90 phút (Cho phép sử dụng tài liệu) 

Đề số 1 

Câu 1. (3 điểm) 

Ceftazidim/avibactam (AvycazTM) là kháng sinh mới phối hợp 1 kháng sinh cephalosporin thế hệ 3 với 1 chất ức chế beta-lactamase do hãng bào chế Astra Zeneca phát minh và phát triển  sản phẩm.  

a) Theo anh (chị), những căn cứ nào (dược lý, lâm sàng) cần nhấn mạnh trong thuyết minh  chiến lược phát triển sản phẩm để thuyết phục cơ quan quản lý Dược về tính mới của kháng  sinh khi đệ trình hồ sơ đăng ký AvycazTM? 

b) Cho biết các thử nghiệm lâm sàng then chốt nào trong pha 2 và pha 3 đã được tiến hành với  Avycaz? Theo anh (chị), với kết quả từ các thử nghiệm này có thể đề xuất những chỉ định nào  cho thuốc? 

Câu 2. (2,5 điểm) 

a) Levodopa là tiền thuốc của dopamin.

i) Hãy cho biết mục đích và giải thích cơ chế của tiền thuốc này.

ii) Levodopa là tiền thuốc thuộc loại nào xét theo cơ chế hoạt hóa?

iii) Hãy cho biết các tiền thuốc của levodopa. Mục đích của các tiền thuốc này?

b) Omeprazol là thuốc ức chế bơm proton song thực chất được coi là tiền thuốc.

i) Hãy cho biết dạng hoạt tính của omeprazol là gì? Công thức cấu tạo của dạng hoạt tính này? Điều kiện và vị trí hoạt hóa omeprazol thành dạng hoạt tính này?

ii) Có thể coi omeprazol là tiền thuốc thuộc loại nào?

iii) Nhiều quan điểm cho rằng esomeprazol (đồng phân S của omeprazol) không thực sự tác dụng tốt hơn omeprazol. Hãy giải thích tại sao.

Câu 3. (3,0 điểm)

CH20 là một hợp chất được phân lập từ thiên nhiên và có tác dụng gây độc mạnh trên tế bào ung thư đại tràng HCT116.

a) Bằng kinh nghiệm, Anh/Chị hãy thiết kế các dẫn chất để nghiên cứu liên quan định tính giữa cấu trúc và tác dụng của chất CH20.

b) Thiết kế các loại tiền thuốc nhằm làm tăng độ tan trong nước của CH20.

Câu 4. (1,5 điểm)

Hãy lựa chọn resin và thiết kế 1 sơ đồ tổng hợp tetrapeptid sau bằng phương pháp tổng hợp trên pha rắn. Ghi rõ điều kiện từng bước trong sơ đồ chỉ rõ nhóm bảo vệ mạch nhánh của các aminoacid tương ứng (nếu cần).

HOOC-Glu-Gly-Ser-Ile-NH2


ĐÁP ÁN THI HẾT MÔN 

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THUỐC MỚI 

Lớp CH20 Thời gian: 90 phút (Cho phép sử dụng tài liệu) 

Đề số 1 

Câu 1. (3 điểm) 

Hoàng Anh cho đáp án 

Câu 2. (2,5 điểm) 

a) Levodopa là tiền thuốc của dopamin.  

i) Hãy cho biết mục đích và giải thích cơ chế của tiền thuốc này. 2/4

ii) Levodopa là tiền thuốc thuộc loại nào xét theo cơ chế hoạt hóa? 1/4

iii) Hãy cho biết các tiền thuốc của levodopa. Mục đích của các tiền thuốc này? 2/4

b) Omeprazol là thuốc ức chế bơm proton song thực chất được coi là tiền thuốc.

i) Hãy cho biết dạng hoạt tính của omeprazol là gì? Công thức cấu tạo của dạng 3/4

hoạt tính này? Điều kiện và vị trí hoạt hóa omeprazol thành dạng hoạt tính này?

ii) Có thể coi omeprazol là tiền thuốc thuộc loại nào? 1/4

iii) Nhiều quan điểm cho rằng esomeprazol (đồng phân S của omeprazol) không 1/4

thực sự tác dụng tốt hơn omeprazol. Hãy giải thích tại sao.

Câu 3. (3,0 điểm)

CH20 là một hợp chất được phân lập từ thiên nhiên và có tác dụng gây độc mạnh trên tế bào ung thư đại tràng HCT116.

a) Bằng kinh nghiệm, Anh/Chị hãy thiết kế các dẫn chất để nghiên cứu liên quan 7/4 (7 dẫn chất)

định tính giữa cấu trúc và tác dụng của chất CH20.

b) Thiết kế các loại tiền thuốc nhằm làm tăng độ tan trong nước của CH20. 5/4 (5 loại tiền thuốc)

Câu 4. (1,5 điểm) 

Hãy lựa chọn resin và thiết kế 1 sơ đồ tổng hợp tetrapeptid sau bằng phương pháp tổng hợp trên pha rắn. Ghi rõ  điều kiện từng bước trong sơ đồ chỉ rõ nhóm bảo vệ mạch nhánh của các aminoacid tương ứng (nếu cần).

HOOC-Glu-Gly-Ser-Ile-NH2 

Câu 4. (1,5 điểm)

Hãy lựa chọn resin và thiết kế 1 sơ đồ tổng hợp tetrapeptid sau bằng phương pháp                            2/4 chọn đúng resin

tổng hợp trên pha rắn. Ghi rõ điều kiện từng bước trong sơ đồ chỉ rõ nhóm bảo vệ                              1/4 bảo vệ Ser OH

mạch nhánh của các aminoacid tương ứng (nếu cần).                                                                           1/4 bảo vệ Glu OH

                                                                                                                                                                 1/4 các điều kiện đúng

                                                                                                                                                                 1/4 Điều kiện tách đúng

HOOC-Glu-Gly-Ser-Ile-NH2


NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THUỐC MỚI 

Lớp CH18 Thời gian: 90 phút (Cho phép sử dụng tài liệu) 

Đề số 2 

Câu 1. I là tiền thuốc của GABA còn II là tiền thuốc của GABA và vigabatrin. III và IV là  những dẫn chất của artemisinin. 

a) Hãy cho biết I và II là loại tiền thuốc gì. 

b) Mục đích của việc thiết kế các tiền thuốc I, II và các dẫn chất III, IV? c) Cơ chế giải phóng hoạt chất của I và II? 

Câu 2.

CH18 là một chất dẫn đường có hoạt tính khá tốt. Dùng phương pháp thiết kế dựa trên kinh nghiệm (empirical design), hãy tập thiết kế một số dẫn chất của CH18 phục vụ cho nghiên cứu liên quan cấu trúc – tác dụng sinh học và định hướng tìm kiếm dẫn chất mới triển vọng hơn cho nghiên cứu phát triển thuốc mới.

 

 

Câu 3. Hãy lựa chọn resin và thiết kế 1 sơ đồ tổng hợp tripeptid sau bằng phương pháp tổng hợp trên pha rắn. Ghi rõ điều kiện từng bước trong sơ đồ. 

HOOC-Gly-Lys-Ser-NH2 

(cho CTCT của các aminoacid như sau:

Câu 4: 

Prasugrel (LY640315, Efient®) là thuốc chống kết tập tiểu cầu mới thế hệ 3 dẫn chất của  thienopyridin do hãng bào chế Eli Lilly phát minh và phát triển sản phẩm.  

1. Theo anh (chị), khi thiết kế thử nghiệm lâm sàng cần cân nhắc những điểm nào (hiệu  quả, độ an toàn, vị trí của thuốc trong phác đồ điều trị) để sau đó kết quả thu được có thể thuyết  phục các cơ quan quản lý Dược phẩm phê duyệt Efient®? 

2. Những tác dụng phụ nào đã được theo dõi chặt chẽ trong các thử nghiệm lâm sàng của  Januvia®? Anh (chị) có bàn luận gì về cơ sở lựa chọn theo dõi các tác dụng phụ này của thuốc.

BÀI KIỂM TRA NCPT THUỐC MỚI (BÀI 1 + 2) CH21

Chất I là (S)-Methacolin được nghiên cứu tổng hợp dựa trên acetylcholine. Chất I ức chế chọn  lọc thụ thể muscarinic trong khi chất II (một dẫn chất của I) lại ức chế cả hai thụ thể nicotinic và  muscarinic. Ngoài ra, II còn có tác dụng phụ trên thần kinh trung ương trong khi I thì không.  Tuy nhiên, II bền hơn I về mặt hóa học.

1) Hãy giải thích các dữ kiện trên.

2) Thiết kế một (số) dẫn chất ức chế chọn lọc thụ thể acetylcholin

muscarinic và khắc phục được các nhược điểm của cả I và II

 


vui lòng chờ tin đang tải lên

Vui lòng đợi xử lý......

084 8888 360